2008-06-23

Compound
Tila ja valta. Metropolin kumouksellinen geopolitiikka.

Kalle Seppä

2.

Geopolitiikka syntyy tieteenä 1890- ja 1900-luvun taitteessa. Geopolitiikka yrittää käsittää tilan ja vallan suhdetta imperialismin aikakautena. Geopolitiikan keskeinen aihe on kansallisvaltioiden laajentuminen uusiksi maantieteellisiksi ja poliittisiksi yksiköiksi. Miten sydänmaan - siis kansallisvaltion - ja imperiumin provinssien välinen suhde on toimittava? Voiko olla olemassa imperiumia ilman laivastoa? Mitkä ovat ne alueet, joiden kontrolli on välttämätön maailmanherruuden saavuttamiseksi? Millä nimellä kutsua laajenevaa kansallisvaltiota? Geopolitiikka muodostui kaikista keskeisimmäksi poliittiseksi tieteeksi kolmannen valtakunnan Saksassa, jonka politiikkaa ohjasi ajatus laajentuvasta tilasta. Kansallisvaltio on orgaaninen yksilö, joka tarvitsee jatkuvasti uusia laidunmaita, uutta elintilaa - Lebensraumia. Jos kansakunnan elintilaa ei kyetä kasvattamaan, silloin kansakunta tukehtuu. Sanomattakin on selvää, että tällainen käsitys liittyi darwinismiin ja yhteiskuntamalliin, jossa väestön kasvua pidettiin ainoana sotilaallisen ja taloudellisen voiman kehittämisen mahdollisuutena. Massayhteiskunta, jonka tuotannollinen kyky kasvoi moninkertaistamalla työläisten fyysistä määrää ja käytettävissä olevia fyysisiä resursseja. Samoina aikoina Lebensraum-käsitettä vastaan Carl Schmitt nosti oman teoreettisen aparaattinsa keskipisteeseen Grossraum-käsitteen. Grossraum on kansallisvaltion jälkeinen tila, joka hakee uusia poliittisia ja tilallisia muotoja.

Toisen maailmansodan jälkeen geopolitiikka katosi poliittisen tieteen näyttämöltä kymmenien vuosien ajaksi. Maailma oli jaettu kahteen vaikutuspiiriin, ja sota koettiin eräänlaisena mahdottomuutena, koska siihen olisi liittynyt molempien osapuolten tuhoutuminen. Tilan valtaaminen Natolta ja Varsovan liitolta olisi automaattisesti johtanut kohti lopullista ydinaseiden käyttöä. Sota alueista käytiin ainoastaan merkityksettömillä alueilla Vietnamista Angolaan. Konfliktien tosiasiallinen poliittinen ja ideologinen vaikutus oli suurempi vallan keskusalueilla kuin paikallisella tasolla. Vietnamin sota tullaan aina muistamaan sen vuoksi, mitä vaikutuksia sillä oli Yhdysvaltain - ei Vietnamin - yhteiskuntaan. Sama logiikka pätee Afganistanin neuvostomiehitykseen. Kylmän sodan aikana geopolitiikka oli harvojen - hyvin usein oikeistolaisten - ajattelijoiden laji. Eurooppa nähtiin - näiden oikeistolaisten silmin - geopoliittisena tilana, jonka olisi pitänyt irtaantua blokkien kahtiajaosta ja liittoutua sellaisten voimien kanssa - Arafatista Peroniin - jotka taistelivat "uuden järjestyksen" puolesta.

Kylmän sodan päätyttyä geopolitiikka palasi taas kerran valtapolitiikan näyttämölle. Samuel Huntingtonin suurenmoinen teos sivilisaatioiden välisestä konfliktista oli teoreettinen tieteen horisontin päivitys, joka ratkaisevasti osoitti uuden aikakauden sisältöä. Kansallisvaltioiden merkitys oli kadonnut, nyt maapallon tilallisesta jaosta taisteltiin uusista lähtökohdista. On kuitenkin huomioitava eräs seikka. Huntingtonin mielestä geopoliittinen konflikti - konflikti tilasta - toteutuu sivilisaatioiden välisillä raja-alueilla. Huntingtonilainen sivilisaatioiden välinen yhteentörmäys on eräänlainen loputon rajakahakoiden helminauha. On aivan varmaa, että asia on juuri näin: konfliktit syntyvät juuri näillä rajamailla ja kohtauspaikoilla. Terroristiset hyökkäykset sivilisaatioiden sydänalueisiin tai "Kulturkampf" islamin ja kristinuskon välillä Euroopan kansallisvaltioiden piirissä eivät ole missään tekemisissä Huntingtonin teorian kanssa, joka on puhtaasti geopoliittinen eikä kulttuurinen. Tässä esitetty tulkinta Huntingtonin teoriasta on tosin vastakkainen suhteessa Huntington-tulkinnan valtavirtaan, joka korostaa kulttuuristen erojen sovittelemattomuutta.

Geopolitiikan paluu on tuonut mukanaan myös uuden käsitteen, joka on huomattavasti tärkeämpi kuin "raja-alue": "compound". "Compound" on suljettu - ja suojattu alue, joka poissulkee ympäröivän maa-alueen ja joka ei edes tavoittele sen pysyvää kontrollointia. Nopeita pyrähdyksiä panssaroiduilla maastureilla. Ympäröivän alueen teknologista kontrollia ilmasta käsin. Compound - uudessa arkipäivän geopolitiikassa - on yksityistetty ja suojattu alue, jossa yhteisö voi elää turvallisesti. "Compound" - vihreä hallintoalue Bagdadissa tai vihreä asuinalue Santa Monicassa - liittyy turvallisuuteen ja poikkeustilaan, juuri yhtä läheisesti kuin piikkilanka ja friisiläiset hevoset. Uuden ajan geopolitiikassa tilan laajuudella ei ole merkitystä. "Compound" eräänlaisena roomalaisten vartiotornina imperiumin reunamilla, ilman kuitenkaan imperiumin maa-aluetta. Etäispesäkkeitä. Mahdollisuus väreillä ympäröivälle alueelle vallan mahtia ilman tosiasiallista alueen telluurista kontrollia.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.