2008-02-18

Kommunistin joogasutrat

Sri K. Marxabhi

Jooga on ollut aina piilevästi kommunistista, mutta vasta viime aikoina kommunistit ovat löytäneet joogan. Joogassa kommunismin aave materialisoituu tavalla, joka vapauttaa ruumiin porvarillisen ruumiillisuuden rautahäkistä. Om on nyt kom!

1. Tästä alkaa kommunistijoogan arvovaltainen esittely.

2. Kommunistijooga johtaa kykyyn hallita yhteiskunnallista levottomuutta sekä henkilökohtaisen että yhteiskunnallisen mielen tasolla.

3. Länsimaissa tavataan kolmenlaista joogaa: hippijoogaa, atleettijoogaa ja kommunistijoogaa. Vain kommunistijooga jatkaa joogatraditiota tavalla, joka ei latista sen arvokkaita oivalluksia. Hippijooga ja atleettijooga ovat joogan väärinkäsitystä ja halvennusta. Näistä atleettijoogalla on kuitenkin läheinen suhde kommunistijoogaan.

4. Kommunistijooga antaa joogalle materialistisen tulkinnan, joka tuo esiin joogan perimmiltään vallankumouksellisen luonteen. Kommunistijoogassa joogan uskonnollinen mieli kääntyy jaloilleen ja muuttuu ruumiilliseksi. Idealistiset lähtökohdat tulevat materialistisiksi.

5. Kuten tiedämme, jooga tulee sanskriitista ja tarkoittaa "yhtymistä". Traditionaalisen joogaharjoituksen ajatuksena on voimistaa mielen keskittymiskykyjä toistamalla vaativia asentoharjoituksia. Traditionaalisen tulkinnan mukaan täydellisen keskittynyt mieli ei tempoile ulkoisten ärsykkeiden mukana, vaan kykenee ajattelemaan häiriöttä mitä tahansa asiaa. Tällainen mieli kykenee tekemään lopulta jopa eron ulkoisiin objekteihin ja ymmärtämään oman luonteensa osana yliyksilöllistä ja transsendenttia tietoisuutta. Kommunistijoogassa mieltä ei irroteta materiasta, eikä ruumis ole vain harjoituskappale.

6. Hippijoogille jooga on yksilöllinen projekti henkisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Hippi ajattelee poikkeuksetta käyvänsä kamppailua syvällisten arvojen puolesta latteita ja materialistisia arvoja vastaan. "Henkistyneessä" hippijoogissa me tapaamme maanpäällisen yrityksen irtautua ruumiista ja nousta taivaisiin. Oi, kunpa hipit nousisivatkin taivaisiin!

7. Myös atleettijoogi keskittyy yksilölliseen hyvinvointiin, mutta jakaa kommunistijoogin kanssa materialistisen ymmärryksen elämästä. Atleettijooga on hippijoogaa täydellisempi joogan muoto. Hauis voittaa aina hengen. Atleettijooga jää kuitenkin pelkäksi ruumiin kurinalaistamisen projektiksi. Se on materialistista askeesia, joka ei kykene tavoittamaan materian virtuaalisia, siis dynaamisia ja luovia voimia. Se ei kykene ymmärtämään joogaa ruumiin kommunismina.

8. Kommunistijoogi on atleetti militantti, joka ei niinkään henkistä ruumista vaan ruumiillistaa hengen, kommunismin hengen, "aaveen"... Mitään jakoa ei perimmiltään kuitenkaan ole: ruumis on kaikkien kommunistin tavoittelemien voimien lähde. Siksi kommunistijoogin luonnollinen valinta on astangajooga, fyysisin joogamuodoista. Siksi Sri K. Pattabhin nimellä on paikkansa hippejä ja kapitalisteja kauhistuttavassa taistelulipussamme guruji Marxin rinnalla.

9. Hippi- ja atleettijooga "omana" tai "mun juttuna" ilmentävät joogan porvarillista ymmärrystä. Kommunistijoogassa ruumiillisuus on jakamisen ja yhteisyyden lähtökohta. Jooga on ruumiin kokemuksellisuuden harjoitusta sekä mielen taistelukykyjen terästämistä. On tuotettava yhtäältä joustaviin liittoumiin kykenevää aistivaa ruumista, toisaalta vallankumouksellisuuteen sitoutunutta kristallinkirkasta mieltä.

10. Kommunistijooga ei tavoittele yhteyttä mielentakaiseen transsendenttiin vaan mielen materiaalisiin lähtökohtiin. Kun sanotaan, että joogaharjoituksessa pyritään aistimaan ajattelun perimmäiset lähteet, sen puhdas potentiaalisuus vailla erityisiä ajatuksia, sanotaan oikeastaan, että aistimisen kohteena on mielen ruumiillisuus sellaisenaan. Kyse ei kuitenkaan ole yksilöruumiista, vaan yliyksilöllisestä ruumiista, yhteisöruumiista. Kommunistijoogi ei yhdy ajattelun ylimaallisiin lähteisiin, vaan ajattelun yhteiskunnalliseen lihallisuuteen, kutsutaan sitä sitten tradition mukaisesti Brahmaniksi, marxilaisittain General Intellectiksi tai nietzscheläisittäin yli-ihmiseksi.

11. Yhteiskunnallisen lihan näkökulmasta on merkityksellistä huomioida, että kommunismin ytimessä on akkadin kielen veteen viittaava tavu "mu", kuten eräät sanan etymologiaan syvällisesti perehtyneet situationistiteoreetikot ovat todistaneet (ks. Tavu "mu" kommunismissa). Toisin kuin asianomaiset teoreetikot aprikoivat, ihmisten erityinen suhde veteen ei kuitenkaan ole siinä, että jano on hyvin perustava fysiologinen puutostila, vaan siinä, että vesi on virtaava luonnon elementti. Se on kautta aikojen ollut tärkeä liikkumisväylä ja virkistäytymisen lähde, joustavuuden ja muutoksen elämyksellinen elementti. Deleuze on kehottanut ajattelemaan virtuaalisia voimia metalleina (jotka keskinäisistä eroistaan huolimatta kykenevät aina sulautumaan), mutta ehkä voimme olettaa, että jo ennen metallien keksimistä materiaalisuuden sisältämä virtuaalisuus on hahmotettu nimenomaan nesteitä tarkastelemalla.

12. Näin on osoitettu, että sekä kommunismi että jooga korostavat siis ruumiillisten voimien plastista luonnetta. Siinä missä kommunismi asettuu elävän työn puolelle kiinteää pääomaa vastaan, asettuu jooga jäykkää ja itseensä sulkeutunutta ruumista vastaan. Kommunistijooga joogan ja kommunismin voimakkaana liittona asettuu siis niin jäykkää organisaatiomuotoa kuin kurinalaistettua yksilöruumista vastaan. Kommunistinen joogaharjoitus on metodi ruumiin plastisten voimien ja niitä vastaavien virtaavien organisaatiomuotojen kehittämiseksi. Tässä on kyse olennaisesti ruumiin nautintakykyjen voimistamista, mutta tavalla, joka korostaa tahdon lujuutta sekä sen itsenäisyyttä ympäristön ärsykkeistä.

13. Joogaharjoituksen organisatoriset voimat ilmenevät luonnollisesti jo joogassa itsessään. Perinteisen työväenliikkeen urheilulajit ovat korostaneet vastustajan tuhoamisen näkökulmasta konstituoituja organisaatioita tarkoittaen ykseyttä korostaneita kollektiivisia identiteettejä, hierarkkisia tehtäväjakoja sekä raakaa fyysistä voimaa. Joogaharjoitus lähtee yksilöllisestä elämäntilanteesta ja sen tavoitteena on viedä ruumiin virtuaaliset voimat tasolle, jolla joogi kykenee ottamaan täydellisen aktiivisen ja keskittyneen asenteen dynaamisen kommunistisen yhteiskuntamuodon kehittämiseksi. Ei ole sattumaa, että astangajooga on yksi tämän päivän nopeimmin leviävistä urheilumuodoista. Kommunismin edistysaskeleet ovat väistämättömiä affektiivista ja kognitiivista työtä tekevän uuden työvoiman piirissä.

14. Joogan yhteiskunnallinen merkitys voidaan ymmärtää vain kommunistisesta näkökulmasta, eikä voi olla kommunismia ilman joogaa. Kommunismi ilman joogaa jää lihattomaksi abstraktioksi kun taas jooga ilman kommunismia on vain idealistista askeesia. Joogaharjoitus on ruumiin kommunistiksi tulemista ja kommunistin ruumiilliseksi tulemista.

Kom!

"Ruumiin täydellistyminen ilmenee kauneutena, viehättävyytenä, fyysisenä voimana sekä raudanlujana kestävyytenä." - Patanjalin joogasutra 3.46

kommunistijookalippu

Kansainvälisen kommunistijoogaliikkeen taistelulippu

Tulostusversio.