2006-09-14

Ruumiin valta - vallan ruumis

Valtaaja

Vallan käsite Foucault'lla eli mitä on biovalta?

"Biovalta ei ole oikeutta vaan tekniikkaa, sen ydin ei ole laki vaan normalisointi, eikä se rankaise vaan valvoo."

Lähtiessä avaamaan Foucault'n vallan käsitettä voi olla helpompi määritellä, mitä se ei ole kuin mitä se on. Se ei edusta mitään yksittäistä instituutiota tai ole rakenne, vaan se on ikään kuin strategia. Se ei sijoitu mihinkään pisteeseen, vaan valta on kaikkialla, kaiken aikaa - se on läsnä meissä jokaisessa. Se on kuin muuttuva peli. Valta ei ole kenenkään hallussa, mutta sillä on päämäärä ja se tuottaa oman vastarintansa. Valta antaa määrittelyn kriteerit ja tuottaa ruumiillisuuden. Sen voi nähdä tuottavan todellisuutta ja muodostavan oman toimintakenttänsä eli subjektit. Foucault näkee vallan erityisesti tuottavana voimana:

Tukahduttamisen käsite on minusta täysin epäpätevä tavoittamaan sitä ulottuvuutta, joka vallassa on nimenomaisen tuottavaa... tämä täysin negatiivinen, luurankomainen käsitys on levinnyt omituisen laajalle... Mikä saa vallan pitämään hyvänään, mikä tekee siitä hyväksytyn, on yksinkertaisesti se tosiasia, että se ei vain paina meitä voimana, joka sanoo ei, vaan että se muuttaa ja tuottaa asioita, se synnyttää nautintoa, muodostaa tietoa, tuottaa diskurssia. Sitä täytyy ajatella tuottavana verkostona, joka juoksee läpi koko sosiaalisen ruumiin, paljon enemmän kuin kielteisenä ilmiönä, jonka tehtävänä on tukahduttaa.

Yksilön ruumista hallitaan Foucault'n mukaan modernissa yhteiskunnassa hienovaraisesti, sääntöjen ja luokittelujen, hyväksynnän ja hylkäämisen kautta. Selkeämmin tämä valta näkyy kouluissa, armeijassa sekä vankilassa. Tämän vallan muodon tarkoitus on ohjailla ihmistä - se on tuottavaa, ei ainoastaan rajoittavaa valtaa.

Foucault'n termi biovalta on laaja käsite, joka kiteytettynä tarkoittaa tekniikoita, joiden kohteena on ruumis. Biovalta määrittää, kategorisoi, ymmärtää, tuottaa, moralisoi ja luo kuuliaisia ruumiita. Sen väline on esimerkiksi tiede, rakennusaine tieteelliset teoriat sekä filosofiset analyysit, harjoittajia instituutiot sekä media, ja sen muodollinen syy on hallittu yhteiskunta sekä järjestys, joka tuottaa päämäärän eli kurinalaisen ruumiin.

Biovalta voidaan jakaa kahteen kategoriaan, ruumiin manipulaatioon sekä väestöpolitiikkaan. Näiden kahden leikkauspisteessä taas on seksuaalisuus. Biovalta on laajempi termi kuin traditionaalinen käsitys vallasta juridisena lakien ja määräyksien kokoelmana. Sen tärkeitä keinoja ovat lisäksi arvot ja normit, eikä biovalta toimi ylhäältä alaspäin. Se on diskurssi, jota yksilöt uusintavat toimintansa tuloksena. Biovalta itsessään on diskurssi - järjestelmä, joka muokkaa puhuntansa kohdetta. Se sisältää säännöt, jotka määräävät, kuinka asioista puhutaan ja kuinka totuus määritellään.

Biovalta on ideologisesti määritelty empiiristen ihmistieteiden sekä hallitsemiskäytäntöjen kokonaisuus, joka tuottaa tiedon normin siitä, mikä on oikein ja luonnollista. Käytännön sovelluksia tästä ovat esimerkiksi terveysvalistus ja parisuhdeterapia. Tällöin biovalta tiedon kautta luo ja muokkaa ihmisten haluja sekä käyttäytymismalleja määrittämällä sen, mikä on "normaalia" ja mikä "epänormaalia". Koska ihminen on sosiaalinen eläin, pyrkii hän toimimaan näiden normaaliuden käsitysten mukaan tullakseen hyväksytyksi yhteisössä.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.