2005-09-27

Verkko ja politiikka*

Mikko Jakonen

Tekstissä käsitellään verkkoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä ja kenttänä. Huomion kohteena on erityisesti verkon rooli suorassa yhteiskunnallissa vaikuttamisessa. Esimerkkinä tästä itseorganisoituvasta toiminnasta tarkastellaan Prekariaatti.orgin sivustoa.

Aluksi

Verkko voidaan jakaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta katsottuna vähintään kolmeen osaan. Verkko on erityisesti immateriaalisen – siis aineettoman työn, toiminnan ja vaikuttamisen kenttä. Toisaalta verkko on myös väline materiaalisen työn ja materiaalisten resurssien organisoinnissa. Ja yhä enemmän verkko on ihmisten sosiaalisten suhteiden ja kommunikaation välittäjä. On kuitenkin syytä huomata, että kaikki se mikä näkyy verkossa, ei ole kaikki mitä yhteiskunnassa tapahtuu, eikä kaikki se, mikä yhteiskunnassa tapahtuu, näy verkossa. Niin suurelta itsestäänselvyydeltä kuin tämä seikka kuulostaakin, on se yksi suurimmista käsitysharhoista ajateltaessa tietoyhteiskunnan rajoja ja mahdollisuuksia. On siis syytä muistaa, että verkko on parhaimmillaan elimellinen osa yhteiskuntaa, eikä yhteiskunta palaudu koskaan verkkoon kokonaisuudessaan. Kaikki ei ole "siellä netissä" vaikka yleinen lauseen parsi näin haluaakin ilmoittaa.

Tämä on se kysymys, jota haluan tässä tekstissä käsitellä. Asian voisi ilmaista täsmällisemmin kysymällä onko verkko yhteiskunnan representaatio ja jos on, niin millainen. On myös kysyttävä minkälaisen presentaation yhteiskunta itsestään verkossa antaa, vai onko verkon ongelmana pikemminkin se, että yhteiskunta ei siellä näyttäydy, vaan pikemminkin piiloutuu verkon käyttäjältä. Samalla on muistettava, että verkko ei ole ainoastaan väline tai välittäjä, vaan se ilmaisee niin itseään, kuin sen sisältämiään asioitaan suoraan. Yksi keskeinen erottelu syntyykin siitä, nähdäänkö verkko jonkinlaisena globaalina välittäjänä, "tiedon valtatienä" kuten Bill Gates asiaa nimittää, vai jonakin muunlaisena yhdistävänä tekijänä. Näihin kysymyksiin ja etenkin niihin annettaviin vastauksiin liittyy sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta.

Näkökulmani näihin aiheisiin kulkee tässä esityksessä marginaalin tai vähemmistöjen kautta. Haluan tuoda esille, kuinka ihmisten on verkon avulla yhä helpompi vaikuttaa suoraan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Tämän suoran demokraattisen toiminnan mahdollisuudet liittyvät myös edustuksellisen (representatiivisen) demokratian toimintaan. Suoraan demokraattiseen toimintaan liittyvät rajoitukset ovat sellaisia myös edustukselliselle demokratialle ja koko yhteiskuntamme toimintaperiaatteelle. Vaatimukset rajoituksista, jotka kohdistuvat verkossa tapahtuvaan anonyymiin mielipiteen ilmaisuun liittyvät lopulta hyvin tiiviisti myös perinteisen edustuksellisen demokratian perustaan – eli vaalisalaisuuden takaamiseen.

Yksi tapa pohtia verkkoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kenttänä, on pohtia verkkoa erityisenä spektaakkelin muotona. Tällöin yhteiskunnallinen vaikuttaminen joka tapahtuu verkossa, on ennen kaikkea kamppailua näkyvyydestä keskeisten informaatiovirtojen – toisin sanottuna valtamedioiden ja tiedonvälityksen hallussa pitämillä väylillä tai "tiedon valtateillä". Yhdeltä puolelta – valtamedian ja ison rahan projektien näkökulmasta - yhteiskunnallinen vaikuttaminen on siis kuvien ja tietoaineistojen tuottamista toisten kuvien ja tietoaineistojen joukkoon. Toisaalta – radikaalin ja suoran toiminnan kannalta – yhteiskunnallinen vaikuttaminen on pikemminkin valtamedian harjoittaman harmonisen kuvanrakentamisen kyseenalaistamista, niiden kanssa keskustelua ja samalla myös valtamedian luomien kuvien kaatamista – tiedon valtatien tukkimista ja valtaamista.

On kuitenkin pidettävä mielessä se, että verkossa on suhteellisen helppoa saada äänensä hetkellisesti kuuluville ja tehdä sivustonsa tunnetuksi. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen joka toimisi ainoastaan mediatilan haltuunottamisen ja eräänlaisen perusteettoman möykkäämisen kautta, ei kykene saamaan kuitenkaan aikaan mitään merkittäviä tai pitkäjänteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suora vaikuttaminen netissä tarvitsi taakseen suuret massat, jotka ovat jo etukäteen kulloisestakin asiasta samaa mieltä. Päinvastoin, toiminta verkossa voi olla pienen ryhmän organisoimaa – mutta sen vaikutukset voivat olla suuria jos ihmiset kokevat tuon asian tärkeäksi ja perustelluksi, tai jos he löytävät tuosta projektista jotain heitä yhdistävää. Juuri tässä mielessä ihmisten suora toiminta kykenee netin avulla luomaan uutta liikehdintää ja uudenlaista ymmärrystä yhteiskunnallisesta tilanteesta: verkon kautta ihmisten on ehkä aiempaa helpompi löytää toisensa ja heitä yhdistävät asiat – ja tämä on nähdäkseni seikka, joka lisää huomattavasti ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa itse ja suoraan omaan tilanteeseensa yhteiskunnassa, ja samalla myös yhteiskunnan tilaan kokonaisuudessaan.

Käsittelen aihettani kahdella tasolla. Ensiksi pohdin sitä minkälainen kenttä yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle verkko itse asiassa on. Tähän aiheeseen pyrin pääsemään kiinni erilaisten verkossa käytettävien työkalujen kautta, työkalujen, jotka itse asiassa muodostavat tuon verkon. Toiseksi haluan nostaa esille Prekariaatti.orgin harjoittamaa toimintaa esimerkkinä käyttäen niitä seikkoja, jotka liittyvät verkkoon yhteiskunnallisen vaikuttamisen kenttänä ja välineenä. Mutta ensiksi siis tulee luoda katsaus verkkoon yleisesti.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.