2003-09-12

Tietotyön autonomia ja ristiriidat

Markus Termonen

Aktiivinen ja yhteistyökykyinen subjekti

Lazzaraton mukaan työtehtävät vaativat nyt yhteistyötä ja kollektiivista koordinointia. Siispä tuotannon subjektien tulee olla kommunikaatiokykyisiä. Koska subjektiivisuutta ei ole mahdollista rajata pelkästään toimeenpaneviin tehtäviin, nykyaikaiset hallinnointitekniikat pyrkivät tekemään työläissubjektin kyvykkyyden yhteensopivaksi tuotannon olosuhteiden ja komennon kanssa. Työläisten odotetaan tulevan "aktiivisiksi subjekteiksi" erilaisten tuotannon tehtävien koordinoinnin suhteen. Iskulause "subjektiksi tulemisesta" jää kuitenkin kauas hierarkian ja yhteistyön tai komennon ja autonomian välisten vastakkaisuuksien tuhoamisesta: täytyy ilmaista itseään, täytyy puhua, kommunikoida, tehdä yhteistyötä.

Lazzaraton mukaan pääoma vaatii tilannetta, jossa komento asustaa subjektin sisällä sekä kommunikatiivisen prosessin sisällä. Työläisen tulee olla vastuussa omasta kontrolloimisestaan sekä motivaatiostaan työryhmän sisällä, ilman että esimiehen täytyy puuttua, ja esimiehen rooliksi määrittyy helpottajana toimiminen. On mielenkiintoinen ristiriita, että työnantajat ovat pakotettuja tunnistamaan työn autonomian ja vapauden ainoaksi mahdolliseksi tuotannon yhteistyön muodoksi, mutta toisaalta säilyttääkseen voittojen kasaamisen he ovat pakotettuja olemaan jakamatta valtaa, jota työn uusi laatu ennakoi.

Itse asiassa työläisen ja yrittäjän raja hämärtyy, sillä työvoiman laatua eivät määritä ainoastaan sen professionaaliset kapasiteetit, vaan myös sen kyky "hallita" omaa aktiviteettiaan ja toimia muiden immateriaalisen työn koordinoijana. Palkkatyön ja suoran alaisuuden ensisijaisuuden tilalle tulee itse työllistettu autonominen työ, intellektuaalinen työläinen, "yrittäjä", joka liikkuu ajallisesti ja tilallisesti muutosalttiiissa verkostoissa.

Laajan ja pitkän aikavälin käsittävän kyselyaineiston valossa tehdyt Blomin, Melinin ja Pyöriän havainnot osoittautuvat suurelta osin yhtäpitäviksi Lazzaraton arviointien kanssa. Tietotyöläiset ovat ensinnäkin muita enemmän sijoittuneet työpaikoille, joissa on alettu soveltaa tiimityöskentelyä, joissa työntekijöille maksetaan tuloksellisuuteen perustuvia lisiä tai palkkioita, joissa työn vaatima ammattitaito on kasvanut ja joissa työvälineiden teknisyys on lisääntynyt.

Toisaalta tietotyöläiset ovat muita useammin strategisissa, muodollisesti työnjohtoon liittyvissä tehtävissä. Itse asiassa työnjohtotehtävissä työskentelevien määrä on kaikkiaan lisääntynyt, mikä johtuu lähinnä yritysten taipumuksesta ulkoistaa toimintojaan. Ulkoistamiset vaikuttavat käytännössä myös siten, että tiukassa tulosvastuussa oleva yksittäinen työntekijä on yrittäjän asemassa: tulos tai ulos. Lisäksi suhteessa tiimityön lisääntymiseen tulospalkkioden käyttö on ollut vähäistä.

Blom, Melin ja Pyöriä korostavat tietotyöläisten osallisuutta omassa valvonnassaan, sillä luovuuden ja innovatiivisuuden vaatiminen yhdistyy kontrolliin, jonka uusintaminen edellyttää sen kohteen aktiivista panosta. Tietotyöläisen autonomiassa on siten kyse autonomiasta, joka mahdollistaa luovuuden ja oppimisen - ja vaatii niitä. Käytännössä autonomia toimii pitkälti yrityksen voittojen ja osinkojen kasvattamisen ehdoilla. Lisäksi ajan merkitys autonomiaa määräävänä tekijänä korostuu.

Blomin, Melinin ja Pyöriän tutkimuksen perusteella tietotyöläisten valvonta on ensisijaisesti tuloksellisuuden ja laadun valvontaa eikä niinkään ajankäytön valvontaa, ja ensinmainittu taso tuli intensiivisemmäksi 1990-luvun aikana. Työn valvonta yleensä ja tuloksellisuuden ja laadun valvonta eriytyvät toisistaan, samalla kun kontrolli saattaa tulla pehmeäksi ja hienovaraiseksi. Joka tapauksessa on kiistatonta, että myönteinen autonomian ja vaikutusvallan kokemus on tietotyöläisillä yleisempää kuin työntekijöillä keskimäärin. Tietotyöläisen ristiriita voidaankin kiteyttää siten, että positiivisten ainesten (autonomia ja palkkiot) vastapainona on tuloksellisuuden kontrolli, suorituspaineet ja stressi siten, että jälkimmäisiin sopeutuminen on ensinmainittujen saamisen ehto.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.