2004-07-26

Kamppailu, tapahtuma, media

Maurizio Lazzarato

Kääntänyt: Jukka Peltokoski

Miksi representaation paradigma ei voi toimia politiikassa eikä taiteellisissa ilmaisumuodoissa, eikä jälkimmäisissä varsinkaan liikkuvia kuvia hyödyntävien töiden tuotannossa?

Yritän vastata näihin kysymyksiin käyttämällä paradigmaa, joka ajattelee maailman perustan tapahtuman ja moninaisuuden välisestä suhteesta käsin. Representaatio on perustettu päinvastoin subjekti-objekti-paradigmalle. Tässä paradigmassa kuvat, merkit ja väittämät toimivat objektien ja maailman representaatioina siinä missä tapahtuman paradigmassa merkit ja väittämät vaikuttavat antamalla maailman tapahtua. Kuvat, merkit ja väittämät eivät edusta jotain, vaan luovat mahdollisia maailmoja. Haluan selittää tätä paradigmaa kahdella konkreettisella esimerkillä, emergenssin dynamiikalla ja jälkisosialististen liikkeiden rakenteella sekä television toimintatavalla, toisin sanoen merkeillä, kuvilla ja lausumilla nykytaloudessa.

Subjektiivisuuden muodonmuutos

Seattlen päivät olivat poliittinen tapahtuma, joka - kuten jokainen tapahtuma - tuotti ensin muodonmuutoksen subjektiivisuudessa ja sen omassa aistimiskyvyssä [sensibility, viittaa myös tunteelliseen herkkyyteen - suom. huom.]. Motto "toisenlainen maailma on mahdollinen" on tämän subjektiivisuuden ja sen aistimiskyvyn muodonmuutoksen ilmaus. Ero tämän ja muiden viime vuosisadan poliittisten tapahtumien välillä on radikaali. Seattlen tapahtuma ei esimerkiksi enää viittaa luokkataisteluun ja vallan anastamisen tarpeellisuuteen. Se ei mainitse historian subjektia, työväenluokkaa, sen vihollista pääomaa tai sitä kohtalokasta taistelua, jota näiden täytyy käydä. Se rajoittautuu julistamaan, että "jotain mahdollista on luotu", että elämiselle on olemassa uusia mahdollisuuksia ja että kyse on niiden toteuttamisesta; että mahdollinen maailma on ilmaistu ja että se täytyy viedä päätökseensä. Olemme astuneet toisenlaiseen älylliseen ilmapiiriin, toisenlaiseen käsitteelliseen kuvioon.

Ennen Seattlea toisenlainen maailma oli vain virtuaalinen. Nyt se on aktuaalista tai mahdollista - mutta se, mikä on jotain aktuaalista, jotain mahdollista, täytyy toteuttaa. Subjektiviteetin muodonmuutoksen täytyy keksiä aika-avaruuden järjestelyt, jotka kaitsevat tämän arvojen uudelleenarvioinnin, joka kykeni nostamaan esiin sukupolven, joka on aikuistunut Berliinin muurin murtumisen jälkeen sekä valtavan amerikkalaisen laajentumisen ja uuden talouden aikana. Kaksitahoinen luominen, kaksitahoinen yksilöllistyminen, kaksitahoinen tuleminen. Merkeillä, kuvilla ja lausumilla on strateginen rooli tässä kaksinkertaisessa tulemisessa: ne myötävaikuttavat antamalla mahdollisen tulla esiin ja ne myötävaikuttavat sen toteuttamiseen. Tämä on se hetki, jossa "konflikti" asetetaan vasten vallitsevia arvoja. Uusien elämisen mahdollisuuksien käyttöönotto kulkee vallan ja vakiinnutettujen arvojen olemassa oleviin organisaatioihin. Tapahtumassa yksilö näkee, mikä aikakaudessa on sietämätöntä ja mitä ovat ne elämisen uudet mahdollisuudet, joita aika samalla sisältää. Tapahtuman toimintatila on ongelmallisuus. Tapahtuma ei ole ongelman ratkaisu, vaan se ennemminkin avaa mahdollisuuden. Mihail Bahtinilla tapahtuma paljastaa olemisen luonteen kysymyksenä tai ongelmana - erityisesti sellaisella tavalla, että tapahtuman olemisen alue tarkoittaa samalla "vastaamista ja kysymistä".

Seattlen päivät sisältävät ruumiillisen sommitelman, yksilöllisistä ja kollektiivisista singulariteeteista (organisaatioiden ja yksilöiden moninaisuus - marxilaiset, ympäristöaktivistit, ammattiyhdistysaktivistit, trotskilaiset, media-aktivistit, "noidat", musta blokki jne., joilla on erityiset yhteistoiminnan ruumiilliset suhteensa) muodostetun ruumiiden yhdistelmän (tekoineen ja haluineen); ja on myös lausumien sommitelma, lausumien järjestys, joka on muodostettu väittämäjärjestysten moninaisuudesta (marxilaisten väittämät eivät ole samoja kuin media-aktivistien, ympäristöaktivistien tai "noitien" väittämät jne.). Kollektiivisia lausumien sommitelmia ei ilmaista vain kielellisesti, vaan myös teknologisten ilmaisukoneiden välityksellä (Internet, puhelin, televisio jne.). Kummatkin sommitelmat muodostetaan ajankohtaisten valta- ja halusuhteiden ehdoilla.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.