2003-09-08

Kansalaisoikeudet ja hyvinvointia kaikille
Tottelemattomat Riva del Gardan huippukokouksessa

Markus Termonen

EU-maiden ulkoministerit kokoontuivat Riva del Gardassa, Italiassa, 4.-6. syyskuuta 2003. Kokouksen yhteydessä monet kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnalliset liikkeet järjestivät mielenosoituksia mm. kehoittaakseen EU-maita kehitysmaille suosiollisempaan kauppapolitiikkaan Cancunin WTO-kokouksessa, painostaakseen näitä toimimaan tiukemmin rauhan puolesta tai vastustaakseen julkisten palveluiden muuttamista kauppatavaroiksi. Myös italialaiset tottelemattomat olivat paikalla.

Tottelemattomien toiminta alkoi kokouksen toisen päivän aamuna tiesulkujen pystyttämisellä. Sulkuihin pysähtyikin monen kokousedustajan, lehtimiehen ja kokouspaikan työntekijän matka. Muutamat tottelemattomat pyrkivät kokouspaikan läheisyyteen kanootein, mutta lisäksi toteutettiin muutaman sadan hengen voimin läpitunkeutuminen kokouspaikan läheisyyteen, kielletylle alueelle. Läpitunkeutumiseen osallistui aktiiveja myös muista ryhmistä.

Murtautuminen "punaiselle vyöhykkeelle" ei luonnollisesti tapahtunut ilman poliisien vastustusta, ja yksi mielenosoittajista, 25-vuotias nainen, sai siinä määrin vammoja, että joutui sairaalaan. Osa tottelemattomista oli suojautunut kilvin. "He halusivat estää protestimme, me puolustimme tätä oikeutta pamppujen hinnalla. Me otimme haltuumme aukion, palautimme sen rannikon asukkaille ja puolustimme demokratiaa sekä mielenosoittamisen oikeutta", totesi Luca Casarini, Padovan tottelemattomien puhemies.

Tottelemattomien poliittinen asiakirja Riva del Gardan huippukokouksesta:

Liikkeiden Euroopan puolesta: kansalaisoikeudet ja hyvinvointia kaikille

Syyskuun 4.-6. päivä EU:n ulkoministerit pitävät kokouksen Riva del Gardassa löytääkseen yhteisen asialistan vietäväksi WTO:n (World Trade Organization) kokoukseen, joka on aikataulussa ensi viikolla Cancunissa. Kyseessä on asialista, joka aikoo edistää julkisten palveluiden liberalisointia, erityisesti köyhissä maissa, eurooppalaisten monikansallisten suuryritysten taloudellisten intressien hyväksi.

Tällä tavoin EU aikoo näytellä valtaroolia kansainvälisellä näyttämöllä, sellaisen "alueellisen" kapitalismin ilmauksena, jolle on annettu suhteellinen autonomia globaalissa valtajärjestelmässä. Taloudellinen ja poliittinen blokki, joka pystyy muokkaamaan ja ohjaamaan taloudellisen globalisaation prosesseja, kilpailukykyisenä vastavoimana USA:n militaristiselle unilateralismille.

Tässä mielessä Riva del Gardan kokous edustaa eurooppalaista määritelmää kansainvälisistä kauppasopimuksista, joista tullaan keskustelemaan Cancunissa.

Toisaalta Riva del Gardan kokous sijoittuu keskelle väittelyä EU:n tulevaisuuskonventista, poliittisten päätösten autoritaarisesta ja elitistisestä koneistosta, joka päättää kansallisten talouksien uudelleenjärjestämisen syklin. Tämä prosessi alkoi vuoden 1991 Maastrichtin sopimuksen myötä ja jatkui Amsterdamissa 1998 (keskittyen talouden vakauttamiseen), Luxemburgissa 1998 ja Lissabonissa 2000. Ja ennen kaikkea vuoden 1998 Cardiffin sopimuksessa, joka keskittyi pääomamarkkinoiden uudelleenrakenteistamiseen ja joka eurooppalaisten maiden välisen kaupan liberalisoinnin sekä yksityisten taloudellisten intressien hyväksi tapahtuvan palveluiden yksityistämisen logiikan inspiroimana konstituoi eurooppalaisella tasolla vastineen sille, mitä WTO on kansainvälisellä tasolla.

Me uskomme, että Riva del Gardan kokouksen tulisi olla tärkeä tapaaminen "liikkeiden liikkeille" ja eurooppalaisille yhteiskunnallisille verkostoille, tilaisuutena kehittää radikaalia kritiikkiä uusliberalismin teoreettisen paradigman mukaan toteutusta Euroopasta. Sen tulisi olla tilaisuus vastustaa työmarkkinoiden sääntelyn poistamisen, sosiaalisen köyhyyden, poliittisten tilojen rajoittamisen, kollektiivisten oikeuksien markkinatarpeiksi muuttamisen, siirtolaisten tukahduttamisen ja rajojen militarisoinnin politiikkaa.

Tämä on selvää: haasteemme tästä Euroopan ideasta on täysin erilainen kuin anti-eurooppalaisten näkökohta. Meillä ei ole mitään kansallisvaltioiden nostalgiaa, jonka tarkoituksena on riistää valta järjestyksen globaalilta ulottuvuudelta. Emmekä antaudu mahdottomien paikallisuuksien tai rajoittuneisuuksien taantumuksellisen retoriikan viettelyksille.

Haluamme painottaa myönteisesti, eurooppalaisen linssin välityksellä, ideaa toisenlaisesta mahdollisesta Euroopasta, eurooppalaisesta poliittisesta tilasta, joka on paikka uuden demokratian kokeilulle ja uusien kansalaisoikeuksien tunnustamiselle: siirtolaisten vapaan liikkumisen ja globaalikansalaisten vapaan kiertämisen oikeuksille.

Ajatuksissamme on Eurooppa, johon sisältyy monta Eurooppaa, joka on laboratorio yhteisöjen vapauttamiseksi, yhteisöjen joiden välillä on solidaarisuuden sopimuksen ja eron kunnioittamisen varaan rakennettu federaatio, konstituoiden uuden ruohonjuuritason suvereniteetin ja uuden munisipaalisen ja globaalin hyvinvoinnin. On selvää, että tätä poliittista tilaa ei voida pyytää olemassaolevalta eurooppalaiselta aristokratialta, joka, kun sitä tarkastellaan, kykenee käsittämään itsensä ainoastaan toiselle valtajärjestykselle vastakkaisena järjestyksenä. Ei, uskomme että eurooppalaisen poliittisen tilan konstituoimisen voi saada aikaan ainoastaan tämän globaalin liikkeen aktiivinen rakentaminen, liikkeen joka Seattlesta Prahaan ja Genovaan on osannut siirtää vallan ongelman olemassaolevan yhteiskunnallisen muuttamisen tasolle. Liike, joka vangitsee ja laukaisee uudelleen konfliktin ja järjen, suoran toiminnan ja mielikuvituksen tuotantokapasiteetin globaalille tasolle ja jonka konstitutiivinen voima on sijoittunut koko eurooppalaiselle alueelle, Pyreneiltä Uralille, Jäämereltä Välimeren saharalaisille rantapenkereille.

Tämän vuoksi haluaisimme, että tapaaminen Riva del Gardassa muodostaa tilaisuuden myös eurooppalaisen keskustelupolun rakentamiseksi, sellaisen poliittisen ohjelman selkeyttämiseksi, joka - olettaen peruuttamattomiksi postmodernit muutokset, jotka tuotantomuotona ovat muutamien viime vuosien aikana panneet massat töihin koko elinajakseen - on tietoinen kansalaisoikeuksien rappeutumisesta eurooppalaisessa mittakaavassa. Kansalaisoikeudet kuten oikeus elinkelpoiseen palkkaan tai kotiin, oikeus pääsyyn tiedon pariin tai itsensä kehittämiseen, yhteiskunnan ja kommunikaation sekä liikkuvuuden ja kiertämisen oikeudet.

Mutta emme haluaisi, että Riva del Garda uusintaa viime aikoina testattujen sisältöjen ja käytäntöjen, teemojen ja toimintojen erottamista, jonka logiikka liittää globaalin liikkeen steriiliin ja itseään edustavaan dynamiikkaan.

Päinvaston, haluaisimme suorittaa ehdotuksemme tutkimuksesta ja sellaisen yhteisen ohjelman selkeyttämisestä, joka suuntaa kohti uutta artikulaatiota vastarinnan yhteiskunnallisella tasolla ja kohti kiihotettua konfliktia globaalissa mittakaavassa, "kokousvastaisen" menettelytavan tuolle puolen menemisen ja vaihtoehtoisten tapahtumien tuottamisen linssin välityksellä.

Haluamme kuitenkin asettaa ensimmäiselle sijalle Riva del Gardan kokouksen legitimoimattomuuden ongelman, mennä minkä tahansa kokousdelegaation oletetun edustavuuden tuolle puolen, haastaen minkä tahansa edustuksellisen demokratian diskurssin vallanriiston, demokratian jonka kriisiä kukaan ei voi epäillä sen jälkeen kun tuota samaa diskurssia käytettiin poliittisena verukkeena jatkuvalle globaalille sodalle.

Asetamme kyseenalaiseksi näiden kokousten legitimiteetin, kuten mitä tulee uuden suvereniteetin rakentamiseen tai siihen ongelmaan, että päätökset ja valinnat tehdään niiden puolesta ja ilman niiden hyväksyntää, joiden elämää ne koskettavat joka päivä, muuntamalla uusliberalismin ja sodan vastaisten liikkeiden merkittävän aseman uusiksi säännöiksi.

Tästä syystä haluaisimme, että Riva del Gardasta tulee laboratorio uusille konfliktuaalisille käytännöille, uusille mobilisaatiomuodoille, laboratorio joka asettaa testiin pluraalisen kamppailun ja uusliberalismin vastaisen globaalin kapinan, tottelemattomuuden ja globaalin epävakauden liikkeen joustavan ohjaamisen historiamme, konfliktin ja mobilisaation uuden kauden avaamiseksi.

Omalta osaltamme hyväksymme poliittisen innovaation ja liikkeen uusien globaalien käytäntöjen, alkaen kommunikaation ja kielen aktiviteeteista suhde- ja organisaatiomuotojemme konstitutiivisina elementteinä, kokeilun haasteen.

Lisäksi, skenaariossa biopoliittisesta järjestyksestä välineenään arvon tuotanto, skenaariossa jossa työ suoritetaan enemmänkin alastoman elämän, kommunikaation ja osaamisen sekoituksena, haluamme ehdottaa kommunikaatiolla kokeilun tavoitetta konfliktin ja vapautumisen välittömänä maastona, tilana persoonien ja elämien vuorovaikutukselle, toisenlaisen ruohonjuuritason Euroopan, kapinallisen ja demokraattisen Euroopan, rakentamiseksi.

Trenton EZTn; Padovan, Vicenzan, Venezian, Trevison, Triesten, Bolognan, Reggio Emilian ja Modenan tottelemattomat; Deposito Bulk ja Cantiere, Milano; sosiaalikeskus La Chimica, Verona

Kuvia tottelemattomien toiminnasta Riva del Gardassa:

Tulostusversio.