2008-10-24

Megafonin luokkasessio I

Toimitus

Työryhmä kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämisseminaarissa 5.-6.2.2009 Jyväskylässä.

Luokan käsite, varsinkin poliittisessa merkityksessä, loistaa poissaolollaan kansalaisyhteiskunnan tutkimuksessa. Megafonin luokkasessiossa ei muusta puhutakaan.

Kansalaisyhteiskunnan käsite nousi 1980-luvun alussa vaihtoehdoksi marxilaiselle yhteiskuntatutkimuk-selle. Siirtymä on tapahtunut yhteydessä vasemmistolaisuuden kriisiin, jonka myötä työväenliikkeet ovat menettäneet asemansa yhteiskunnan keskeisinä muutosvoimina. Yhteiskuntatieteissä luokka on muuttunut lähinnä ihmisiä kategorisoivaksi käsitteeksi, jolla selitetään keskimääräisiä eroja käyttäytymi-sessä.

Poliittisessa merkityksessä luokka rakentuu vasta organisoituneen toiminnan ja antagonistisen tietoisuuden välityksellä. Luokka on määriteltävä relationaalisena kamppailukäsitteenä, joka kapitalistisessa yhteiskunnassa viittaa työvoiman palkkatyösuhteeseen työnantajien (työnostajien) kanssa. Kysymyksenasettelu ei kuitenkaan typisty välittömään taloudelliseen riistoon. Se laajenee laadulliseksi analyysiksi repression muodoista, jotka muokkaavat ihmisiä kapitalistisentyön ja yhteiskunnan "formaattiin". On myös korostettava, että tietokapitalismin vaiheessa työprosessit määrittyvät uusilla tavoilla. Nykytyöntekijöiltä odotetaan yrittäjämäisiä kykyjä organisoida työelämäänsä sekä tuotteistaa osaamistaan.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen juhlistaessa ihmisten moninaisia kamppailuja osoituksena "elämänhallinnasta" Megafonin luokkasessio palauttaa kentälle kysymyksen yhteiskunnallisten kamppailujen suhteesta luokka-antagonismeihin. Luokkanäkökulman hylänneen yhteiskuntakritiikin puitteissa voi kehittyä vain spontaaneja leimahduksia, sattumanvaraisia kamppailuja sekä moraalisen nuhtelun tasolle jäävää "julkista keskustelua".

Megafoni on kapitalismianalyyttinen verkkojulkaisu, joka tekee teoreettista työtä yhteiskunnallisten liikkeiden rakentamiseksi. Luokkasessio I on ensimmäinen tapahtuma, jonka Megafoni järjestää tt&k-päivien yhteydessä. Jatkoa seuraa Sosiologipäivillä. Työryhmä on avoin kaikille luokkanäkö-kulmasta kiinnostuneille tutkijoille ja toimijoille. Esitelmien aiheet voivat olla mitä tahansa liiketutkimuksesta ja yliopistomuutoksesta marxilaiseen luokkateoriaan ja käytännön kokeiluihin. Akateemisen kiltteilyn sijasta haemme keskustelunavauksia ja yhteenottoja.

Työryhmä välitetään livenä internetissä Radio Hearin kautta --> (www.hear.fi)

Katso päivien koko ohjelma --> Kansalaisyhteiskunnan valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämisseminaari

Koordinaattorit:

Jukka Peltokoski (jukpelto(at)jyu.fi)

Mikko Jakonen (mijakone(at)jyu.fi)

Tulostusversio.